Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen een parkeerboete, woz waarde, CJIB of belastingaanslag? Het maken van bezwaar tegen dergelijke instanties is vrijwel altijd mogelijk. Zorg ervoor dat uw bezwaar gegrond is en dat u feiten goed en begrijpelijk verwoord. Bent u zelf niet in staat om bezwaar te maken? Dan kunt u iemand anders het bezwaar laten maken en versturen. Uiteraard dient degene die voor u de bezwaar maakt wel gemachtigd te zijn om bezwaar aan te tekenen.


Algemene informatie dient u ten alle tijde te vermelden bij het maken van bezwaar. Deze gegevens bestaan onder andere uit de NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats, datum (dagtekening), burgerservicenummer, kenmerk(en), contact mogelijkheden zoals; e-mail, telefoonnummer, huidige verblijfplaats, fax en dergelijke. Uiteraard dient u ook duidelijk de reden van het bezwaar te vermelden. De brief die u hebt ontvangen waartegen u bezwaar maakt dient als kopie bij uw bezwaar te worden bijgevoegd.

Bezwaar maken tegen DUO

Wanneer je het niet eens bent met een (rest)schuld van DUO (ib-groep) kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Let wel op, zolang nog geen beslissing is genomen op uw bezwaar blijft de huidige beslissing – waartegen u bezwaar maakt – van kracht. Wanneer je onverhoopt met grote financiĆ«le problemen komt te geraken kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

Bezwaar maken tegen gemeente

Veel gemeenten in Nederland ontvangen een bezwaar van haar burgers. Deze bezwaren bestaan voornamelijk uit WOZ beschikkingen waarbij de huiseigenaar het oneens is. Veelal schat de gemeente de woningwaarde te hoog in waardoor de WOZ waarde belasting een te hoog bedrag is. Gelukkig kunt u hiertegen bezwaar maken. Tegen de gemeentelijke belastingaanslag kunt u schriftelijk bezwaar maken. Moderne gemeentehuizen bieden de service aan om het per mail (online) uw bezwaar in te dienen. Het is belangrijk dat uw bezwaar binnen (veelal) 6 weken na dagtekening van de brief het bezwaar wordt ingediend. Wanneer u de termijn hebt overschreden dan zal uw bezwaarschrift nietig worden verklaard en wordt dus niet inhoudelijk behandeld.

Bezwaar maken tegen belastingdienst

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Bezwaar maken bij de belastingdienst kunt u het beste schriftelijk doen. Vergeet niet voordat u het bezwaar opstuurt zelf een kopie ervan te maken en het bezwaar aantekent te versturen zodat u de zekerheid hebt dat deze aankomt. Bezwaar maken tegen de belastingdienst kan van alles zijn zoals; aanslag tegen heffingsrente, revisierente, boete’s, verzamelinkomen en dergelijke. Kosteloos bezwaar maken is mogelijk bij de belastingdienst. Wat u wel geld kost is als u het bezwaar aangetekend verstuurd. Gelukkig kun je ook online bezwaar maken bij de belastingdienst. Hiervoor dient u wel over een DigiD te beschikken.

Bezwaar maken tegen WOZ waarde

Steeds meer huiseigenaren maken bezwaar tegen de WOZ waarde van hun woning. Deze WOZ waarde wordt veelal te hoog ingeschat waardoor het te betalen belasting aan de gemeente hoog is. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen zodat de gemeente heroverweegt of de (gemeentelijke) belasting werkelijk te hoog is ingeschat. Bezwaar maken tegen eigenwoningforfait, rioolheffing, erf- of schenkbelasting, afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en dergelijke is allemaal mogelijk. Check of uw gemeente online bezwaar maken optie biedt. Ook bij het bezwaar maken bij uw gemeente is het van groot belang dat u een goed en gefundeerd bezwaar indient. Feiten en helderheid heeft hoge prioriteit zodat uw bezwaar goed en inhoudelijk behandeld wordt en ver kom afwijzing.


Advertenties